• Внутрішній економічний механізм підприємтсва

  Self enrolment
 • Навчальна дисципліна “Економіка та організація інноваційної діяльності” є професійно орієнтованою дисципліною, передбаченою навчальними планами підготовки спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю 6.050100 “Економіка підприємства”. Мета і завдання курсу: засвоєння студентами-бакалаврами за спеціальністю “Економіка підприємства” — інноваційної політики фірми, принципів її формування та впровадження, форм інновацій, методів основного інструментарію їх створення й шляхів реалізації, побудови системи менеджменту інноваційними процесами та державного регулювання, опанування практичних методів стратегічного управління інноваціями, маркетингу, організації, планування, фінансування та оцінювання інноваційної діяльності підприємств. Загальний обсяг - 180 годин. Вивчаеться протягом VIII семестру й складається іспит. Курс включає - 3 модулі.
  Self enrolment
 •  

  Self enrolment
 • Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».
  Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.
  Основними завданнями дисципліни є:
  • опанування форм, методів і процесу планування та контролю;
  • вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.
  Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства
  Self enrolment

 • Стратегія підприємства

  Мета:Надання знань про теоретичні засади, інструментарій та методи розробки стратегій підприємства; закладення основи знань теоретико - методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів формування стратегій, розробки стратегічних планів проектів і програм..
  Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
  Загальна кількість годин - 180

  Термін - VІІ, VІІІ семестр
  VII семестр:

  Денна: Л - 36; С - 18;
  Заочна: Л - 16; С - 8;

  Кількість модулів - 3

  Кількість тем:

  1 семестр - 8;

  2 семестр - 7;

  Форма контролю - залік
  VIII семестр
  Денна: Л - 22; С - 18;

  Заочна: Л - 12; С - 6;

  Кількість модулів - 2

  Форма контролю - екзамен


  Self enrolment
 • Self enrolment