•  

  Ціноутворення

  Мета: Надання знань щодо процесу встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання.
  Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
  Загальна кількість годин - 180
  Денна: Л - 14; С - 16;
  Заочна: Л - 12; С - 6;
  Кількість модулів - 2
  Термін - VІІІ семестр
  Форма контролю – залік


  Self enrolment
 •  

  Організація виробництва
  Мета:Формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації та напрямів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.
  Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
  Загальна кількість годин - 180
  Денна: Л - 36; С - 36;
  Заочна: Л - 8;
  Кількість модулів - 3
  Термін - V семестр
  Форма контролю - екзамен

  Self enrolment
 • Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».
  Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.
  Основними завданнями дисципліни є:
  • опанування форм, методів і процесу планування та контролю;
  • вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.
  Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства

  Self enrolment
 •  

  Self enrolment