Економічний аналіз

Мета:
на основі володіння прийомами і методами аналізу набуття студентами здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах у свій богатогранності і взаємозумовленості. Виробити у студентів вміння об’єктивно оцінювати ефективність і якість господарської діяльності, наукового обгрунтування управлінських рішень та контролю за їх виконанням, сприяти виконанню взятих перед державою та


Загальний обсяг – 180 годин. З них лекцій 20 (денна) і 8 ( заочна); лабораторних – 34 (денна) і 10 ( заочна); самостійна робота – 54 ( денна) і 90 (заочна) годин.

Для студентів економічного факультету всіх норма навчання спеціальності «Фінанси», «Економіка підприємства».
Семестр – VІ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – іспит.