Курс розрахований на студентів третього курсу освітньої програми 231 "Соціальна робота".  Містить:
-  для денної форми навчання 21 год. лекційних і 21 год. практичних занять;
-  для заочної форми навчання 10 год. лекційних і  8 год. семінарських занять. 
Форма контролю - залік