Дисципліна викладається на третьому курсі для студентів спеціальності "Соціальна робота". Загальний обсяг годин - 108. Матеріал структурований у чотири модулі. Форма підсумкового контролю - екзамен.