Вивчення курсу "Загальна психологія" має на меті - формування у студентів знань законів виникнення, розвитку і перебігу психічної діяльності людини, закономірностей та механізмів її психічного життя, становлення її психічних рис та властивостей.

Завданнями вивчення курсу є

ü     Розкрити структуру предмету загальної психології та загальні методологічні основи даної дисципліни.

ü     Забезпечити засвоєння студентами основних понять, принципів та положень психологічної науки.

ü     Забезпечити усвідомлення студентами місця загальної психології в системі наук.

ü     Ознайомити студентів із основними механізмами становлення та розвитку психіки.

ü     Сформувати у студентів здатність розуміти закономірності поведінки індивіда, вміння застосувати набуті знання у практичній професійній діяльності.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

ü предмет, структуру, завдання і методи сучасної психології;

ü основні категорії, поняття психології;

ü історичні передумови та перспективи розвитку психології;

ü головні теоретичні напрями сучасної психології;

ü основні механізми становлення та розвитку психіки;

ü особливості протікання та розвитку провідних психічних процесів, виникнення різних психічних станів та формування психічних властивостей;

ü прояви особистості у спілкуванні та діяльності, сутність і структуру останніх;

ü індивідуально-психологічні особливості особистості;

ü основні методики психодіагностики з метою вивчення психічних особливостей людини.

вміти:

ü здійснювати психологічний аналіз поведінки та діяльності суб’єкта;

ü використовувати основні методи психологічного дослідження;

ü користуватись основними методиками психодіагностики для визначення психологічних особливостей особистості;

ü застосовувати знання з курсу у практичній діяльності соціального працівника;

ü самостійно працювати з психологічною літературою (першоджерелами).