Інвестування

Мета: отримання теоретичних знань щодо сутності механізму функціонування інвестиційного комплексу, опанування сучасних науково-теоретичних та методичних основ організації та здійснення суб’єктами економіки інвестиційної діяльності, аналіз ефективності інвестиційних рішень з метою виявлення їх слабких і сильних сторін, що повинно використовуватися майбутніми фахівцями при розробці оптимальних рішень з приводу використання необхідного інструментарію для здійснення фінансових та реальних інвестицій, визначенні умов та організаційно-правових форм регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційного процесу, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації інвестиційних рішень.

Загальний обсяг – 108 годин. З них лекцій – 20 годин (денна) і 12 годин (заочна); семінарів – 34 годин (денна) і 6 годин (заочна); самостійна робота студентів – 54 годин (денна) і 90 годин (заочна).

Для студентів економічного факультету всіх форм навчання напряму підготовки «Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Маркетинг».

Семестр – VII

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – залік.