Маркетингова товарна політика

Мета: дати студентам глибокі знання науково-теоретичних засад планування продукту в маркетинговій діяльності, допомоги засвоїти головні методологічні та організаційні положення щодо розробки та здійснення ефективної товарної політики підприємствами ринкової орієнтації.

Загальний обсяг годин – 180. З них: лекцій – 36 (денна) і 14 (заочна) годин; семінарів – 36 (денна) і 8 (заочна); самостійна робота студентів – 108 (денна) і 158 (заочна) години.

Курс – 3. Спеціальність «Маркетинг». Семестр – V.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен.