Маркетингове ціноутворення

Мета: засвоєння студентами знань щодо розроблення та реалізації маркетингової цінової політики, ціноутворення на нові та традиційні товари та послуги.

Загальний обсяг годин - 180. З них: лекцій - 28 (денна) і 20 (заочна) годин; семінарів – 22 (денна) і 10 (заочна) годин; самостійна робота студентів – 130 (денна) і 150 (заочна) годин.

Курс – 4.Спеціальність «Маркетинг».

Семестр – VIII.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен.