Описание курса.

Інвестиційний менеджмент

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств шляхом засвоєння основних теоретичних положень та оволодіння необхідними практичними навичками управління інвестиційними процесами.

Загальний обсяг годин – 108.

З них: лекцій – 36 (денна) годин; семінарів – 18 (денна) годин; самостійна робота студентів – 54 (денна) годин.

Курс – V, спеціалісти. Спеціальність: "Менеджмент організації"

Семестр – 9.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен;