Організація виробництва
Мета:Формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації та напрямів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.
Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
Загальна кількість годин - 180
Денна: Л - 36; С - 36;
Заочна: Л - 8;
Кількість модулів - 3
Термін - V семестр
Форма контролю - екзамен