Ціноутворення

Мета: Надання знань щодо процесу встановлення та аналізу цін, вивчення методів розрахунку цін та існуючих принципів їх регулювання.
Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
Загальна кількість годин - 180
Денна: Л - 14; С - 16;
Заочна: Л - 12; С - 6;
Кількість модулів - 2
Термін - VІІІ семестр
Форма контролю – залік


 

Організація виробництва
Мета:Формування у студентів системи теоретичних і прикладних знань з раціональної організації та напрямів підвищення результативності виробничих систем промислового підприємства.
Призначення: для студентів економічного факультету денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030.504 "Економіка підприємства"
Загальна кількість годин - 180
Денна: Л - 36; С - 36;
Заочна: Л - 8;
Кількість модулів - 3
Термін - V семестр
Форма контролю - екзамен

Дисципліна «Планування і контроль на підприємстві» належить до дисциплін, які забезпечують професійну підготовку бакалаврів за спеціальністю «економіка підприємства».
Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.
Основними завданнями дисципліни є:
• опанування форм, методів і процесу планування та контролю;
• вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства; складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.
Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства