Дисципліни, які формують фахові компетентності

Фінансовий сектор ЄС як каталізатор сталого розвитку: європейська інтеграція, реформи,  перспективи мережевої економіки

Для спеціальностей "Менеджмент", "Маркетинг", "Економіка підприємства".

Мета: формування у студентів цілісної системи знань про управління проектами;  знайомлення з понятійно-термінологічним апаратом, що характеризує проектний менеджмент; опанування методологією управління проектами; ознайомлення з технологією та формування базових навичок управління проектами в середовищі Microsoft Project; ознайомлення із сучасними тенденціями розвитку науки управління проектами.

Завдання: дати студентам необхідний обсяг теоретичних знань у галузі менеджменту проектів;  сформувати у студентів практичні навички для роботи у галузі управління проектами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати : основні концепції, поняття, методи і підходи, які використовуються в проектному менеджменті; світовий досвід застосування проектного менеджменту в управлінні підприємством та регіоном; прийоми розробки та обґрунтування управлінських рішень з позиції різних учасників проекту; ринок інформаційних технологій, які використовуються в управлінні проектами; функціональні можливості MS Project для управління проектами.

вміти : розробляти й обґрунтовувати концепцію проекту; застосовувати MS Excel для розрахунку основних показників ефективності проекту, оцінювати ефективність проекту з урахуванням факторів ризику; розробляти бізнес-план проекту; формувати організаційну структуру проекту, підбирати ефективну «команду» управління проектом; використовувати MS Project для: здійснення системного планування проекту на всіх фазах його життєвого циклу; розробки календарного плану, мережевого графіку, ресурсного плану, кошторису і бюджету проекту; оптимізації планів проекту; здійснення ефективного управління виконанням проекту; здійснення ефективного контролю за виконанням проекту та прийняття рішень щодо зміни планів; організовувати ресурсне забезпечення проекту шляхом проведення конкурентних торгів; готувати, укладати та адмініструвати контракти на постачання ресурсів для проекту.

Інвестиційний менеджмент

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення та системи соціальних знань у галузі управління інвестиційною діяльністю підприємств шляхом засвоєння основних теоретичних положень та оволодіння необхідними практичними навичками управління інвестиційними процесами.

Загальний обсяг годин – 108.

З них: лекцій – 36 (денна) годин; семінарів – 18 (денна) годин; самостійна робота студентів – 54 (денна) годин.

Курс – V, спеціалісти. Спеціальність: "Менеджмент організації"

Семестр – 9.

Кількість модулів 2.

Форма контролю – екзамен;

Стратегічне управління підприємством