Маркетинговий менеджмент

Мета: засвоєння теоретичних знань з організації планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Загальний обсяг годин: магістри - 180; кредитів - 6.

З них: денна форма навчання: лекцій - 30 годин; семінарів – 30 годин; самостійна робота студентів – 120годин;

заочна форма навчання: лекцій – 12 годин, семінарів – 12  годин, самостійна робота – 156 годин.

Спеціальність «Маркетинг».

Кількість модулів 2.

Форма контролю –диф. залік,  екзамен.

Рекламний менеджмент

Мета: показ місця та ролі реклами в системі маркетингу, надання знань про методи і технології підготовки та організації рекламний кампаній, аналіз ефективності витрат на рекламу.

Загальний обсяг годин:

Спеціальність «Маркетинг»: магістри - 120; 

З них: магістри – лекцій - 30 (денна) годин; семінарів – 15 (денна) годин; самостійна робота студентів – 75 (денна);

заочна форма навчання:  лекцій – 12 годин, семінарів – 12  годин, самостійна робота – 96  годин.

Курс – 5 (магістри). Спеціальність «Маркетинг».

Кількість модулів – 3.

Форма контролю  – екзамен;

Стратегічний маркетинг

Мета: усвідомлення сутності та сфери стратегічного маркетингу; оволодіння методами стратегічного маркетингового аналізу; вивчення існуючих різновидів маркетингових стратегій.

Загальний обсяг годин – 120. З них: лекцій – 30 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 15 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 75 (денна) і 102 (заочна) години.

Курс – 5. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – Х.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.

Товарно-інноваційна політика

Мета: надання знань про головні напрямки розширення фун­кцій маркетингу в стратегічному плануванні інноваційного про­цесу для створення комерційно вигідних товарів.

Загальний обсяг годин – 81. З них: лекцій – 20 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 16 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 45 (денна) і 63 (заочна) години.

Курс – V. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.

Кон’юнктура та ціни світового ринку

Мета: формування у студентів знань та вмінь у галузі теорії та методології кон’юнктурного прогнозування в маркетингових дослідженнях макро- і мікросередовища ринку, продукції/послуг.

Загальний обсяг годин – 120. З них: лекцій – 20 (денна) і 10 (заочна) годин; семінарів – 10 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 90 (денна) і 104 (заочна) години.

Курс – 5. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.

Паблік рілейшнз

Мета: засвоєння студентами сутності й особливостей зв’язків з громадськістю у різних сферах діяльності; закладення основи знань теоретико-методологічних аспектів та навичок практичного застосування прийомів і методів налагодження безпосередніх контактів з цільовими аудиторіями, забезпечення формування громадської думки та управління нею за допомогою використання сучасних систем масової комунікації та заходів масової інформації – преси, радіо, телебачення, зв’язку у динамічному ринковому середовищі.

Загальний обсяг годин: магістри - 120.

З них: денна форма – лекцій - 20годин; семінарів – 10 годин; самостійна робота студентів – 90;

заочна форма – лекцій – 10 годин, семінарів – 8 годин, самостійна робота – 102 годин.

Курс – 5 (магістри).Спеціальність «Маркетинг».

Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – залік.