Кон’юнктура та ціни світового ринку

Мета: формування у студентів знань та вмінь у галузі теорії та методології кон’юнктурного прогнозування в маркетингових дослідженнях макро- і мікросередовища ринку, продукції/послуг.

Загальний обсяг годин – 120. З них: лекцій – 20 (денна) і 10 (заочна) годин; семінарів – 10 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 90 (денна) і 104 (заочна) години.

Курс – 5. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – ІХ.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.