Стратегічний маркетинг

Мета: усвідомлення сутності та сфери стратегічного маркетингу; оволодіння методами стратегічного маркетингового аналізу; вивчення існуючих різновидів маркетингових стратегій.

Загальний обсяг годин – 120. З них: лекцій – 30 (денна) і 12 (заочна) годин; семінарів – 15 (денна) і 6 (заочна); самостійна робота студентів – 75 (денна) і 102 (заочна) години.

Курс – 5. Спеціальність – «Маркетинг». Семестр – Х.

Кількість модулів – 2.

Форма контролю – екзамен.