Маркетинговий менеджмент

Мета: засвоєння теоретичних знань з організації планування, реалізації та контролю маркетингової діяльності на підприємстві.

Загальний обсяг годин: магістри - 180; кредитів - 6.

З них: денна форма навчання: лекцій - 30 годин; семінарів – 30 годин; самостійна робота студентів – 120годин;

заочна форма навчання: лекцій – 12 годин, семінарів – 12  годин, самостійна робота – 156 годин.

Спеціальність «Маркетинг».

Кількість модулів 2.

Форма контролю –диф. залік,  екзамен.